DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dom Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy
Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego (https: //www.dpskepinskiego.pl).

Data publikacji strony internetowej: 05.08.2010 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.03.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
-niedostępność materiałów multimedialnych dla osób niewidomych i głuchych,
-brak transkrypcji materiałów audio oraz brak napisów lub audiodeskrypcji dla materiałów
wideo, umożliwiających korzystanie z takich materiałów osobom niewidzącym,
-brak opisów materiałów graficznych,
-brak napisów do materiałów audio i wideo.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
-możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
-możliwość wyboru odcienia szarości,
-możliwość przełączenia na wersję kontrastową,
-możliwość wyboru negatywu,
-możliwość wyboru jasnego tła,
-możliwość podkreślenia odnośników,
-możliwość wyboru czytelnej czcionki,
-możliwość nawigacji po stronie internetowej dla użytkowników posługujących się wyłącznie klawiaturą,
-strona została zbudowana w ten sposób, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlenie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu (nie wymaga powiększenia ani przewijania w kierunku poziomym).

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Kubicz, dyrektor@dpskepinskiego.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 34 564 97. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https:/www.rpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna

Przestrzenie komunikacyjne częściowo przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (poziome-przystosowane, pionowe- nieprzystosowane). Wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, poprzez zastosowanie podjazdu. Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe. Po otwarciu obu skrzydeł osiągają szerokość 130 cm. Wysokość progu nie przekracza 2 cm.
Przy drzwiach zainstalowano domofon i dzwonek, umożliwiające powiadomienie personelu o ewentualnej konieczności udzielenia pomocy. Korytarze bez stopni, o szerokości powyżej 140 cm. Na ścianach zamontowano pochwyty i deski odbojowe ułatwiające poruszanie się. Schody prowadzące na piętro o szerokości powyżej 120 cm, pozbawione nosków, zaopatrzone w obustronne poręcze. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń (poza technicznymi) o odpowiedniej szerokości. Dostęp do pomieszczeń na piętrze utrudniony dla poruszających się na wózkach inwalidzkich, gdyż winda nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczęń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można również skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. W obiekcie zainstalowano dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), wspomagający ewakuację w przypadku pożaru poprzez nadawanie komunikatów głosowych.