O umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej dla psychicznie chorych mężczyzn mogą starać się mężczyźni ze schorzeniami psychicznymi, potwierdzonymi zaświadczeniem wydanym przez lekarza psychiatrę, którzy ze względu na sytuację życiową i stan zdrowia wymagają całodobowej opieki. Do naszego Domu można ubiegać się o przyjęcie na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego, złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub miejsce ostatniego zameldowania. W w/w ośrodku, osoba ubiegająca się o umieszczenie, otrzyma wyczerpujące informacje odnośnie warunków przyjęcia i zgromadzenia wymaganej dokumentacji. Ostateczną decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach. W razie braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę ubiegającą się lub jej rodzinę, o wpisanie na listę oczekujących oraz podaje przewidywany termin oczekiwania. Wyczerpujących informacji mogą udzielić państwu także pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego

Człowiek musi wiedzieć, skąd przyszedł i dokąd zmierza, gdyż taka jest jego natura

Antoni Kępiński